Bodö - ACE-High-Journal

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

ACE-High-System, AFNORTH,ab 1958 > Norwegen > ACE-High System


NATO ACE-High-System - 1962 bis 1995

Basisseite "ACE-High System" - HOT LINE - Bodo 

Bodø (Breivik) - Station Bodo 

Position             : 67°10'21.76"N/15°01'29.94"O - 802 m.üNN

Site Code          : (ND) NKLZ

Status               : Aufgegebene Nutzung

Status heute      : unbekannt

Ansicht             : der Liegenschaft, 2009 (1) (2)

Ansicht von der Stadt Bodoaus aus; in Richtung der ehemaligen ACE-High Station und den NADGE Radaranlagen. Im Bereich der linken Bildseite, links neben dem Transmitter Turm, war der Standort der vier Scatter Antennen.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Übersichtspläne - Bezeichnungen - Transmitterverbindungen

Station Power Category - 1  
Station Transmitter Typ - 2S + 1R (Scatter Line + Radio Line)
"HOT LINE"
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NATO Linienplan - von 1959

ND
- Bodö > NC - Senja - Scatter Line - Station mit Multiplex - Channel Capacity 12  
Entfernung zwischen den Stationen - Luftlinie - 264,00 Km 

ND - Bodö > nda - Bodö Tail (Kletkov) - L.o.S.-Line-Station mit Multiplex - Channel Capacity 36  
Entfernung zwischen den Stationen - 
Luftlinie - 28,00 Km

ND - Bodö > NE - Mosjöen - Scatter Line - Station mit Multiplex - Channel Capacity 36  
Entfernung zwischen den Stationen  - 
Luftlinie - 220,00 Km 

ND - Bodö > CAOC3 Reitan - L.o.S.-Line
Entfernung zwischen den Stationen Luftlinie - 15,50 Km

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NATO Linienplan - von 1976 - Revision 1981

NKLZ
- Bodo > NSEZ - Senja - Scatter Line - Station mit Multiplex - Channel Capacity 12
Entfernung zwischen den Stationen - 
Luftlinie - 264,00 Km

NKLZ - Bodo > NVAZ - Bodo Tail - L.o.S.-Line  - Station mit Multiplex - Channel Capacity 36
Entfernung zwischen den Stationen - Luftlinie - 28,00 Km

NKLZ - Bodo > NMOZ - Mosjoen - Scatter Line - Station mit Multiplex - Channel Capacity 36
Entfernung zwischen den Stationen - Luftlinie - 220,00 Km

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NATO Bunker, Kommandostäbe

NKLZ - Bodö > CAOC3 Reitan - L.o.S.-Line
Entfernung zwischen den Stationen - 
Luftlinie - 15,50 Km  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Link Seiten, sonstige Publikationen

Thema   -  Schließung des "ACE-HIGH" System in der AFNORTH Region.
Autor     
- Kaere N.Hansen
Quelle  
- AFNORTH Magazin 02/1992 [1] [2]
Hinweis - Der Bericht ist noch nicht von dem Autor zur Veröffentlichung freigegeben.

"Closure of the „ACE-HIGH“ System in AFNORTH- the end of a more than thirty years long epoch.
Since NATO was born in 1949, the Allied Command Europe and its Headquarter SHAPE has constantly worked for improving the telecommunications facilities in the terrain of its member nations. This was done largely by expanding and developing the existing  networks under control of the various telephone and telegraph administrations.However, the need for an integrated military-controlled  communication system of high and uniform standard, immediately and always available to the military forces, to connect the main operational centres and to serve the radar outposts dispersed throughout the European NATO countries, commenced with a scheme approved in august 1956".
[1]

"Schließung des "ACE-HIGH" System in der AFNORTH Region. Das Ende einer mehr als 30 Jahre langen Epoche.
Die NATO wurde im Jahr 1949 gegründet; das Allied Command Europe (ACE) mit seinen Hauptquartier, dem Supreme Headquarters Allied Powers Europe „SHAPE“, war u.a. für die Verbesserung der Telekommunikation - Einrichtungen in den Ländern der NATO - Mitgliedsstaaten zuständig. Dies wurde vor allem durch den Ausbau und die Entwicklung der bereits bestehenden Netzwerke unter der Kontrolle der verschiedenen nationalen Telefon und Telegraf Verwaltungen realisiert.
Allerdings erforderte dieses die Notwendigkeit eines integrierten von dem Militär kontrollierten Kommunikationssystem, mit einem hohen technischen und einheitlichen Standard (Abhörsicherheit und Verschlüsselung der Informationen), der sofort und immer für die Streitkräfte zur Verfügung steht, um die wichtigsten operativen Zentren (regionale Hauptquartiere), die Radar - Außenposten zu verbinden, welche verstreut in den verschiedenen europäischen NATO-Ländern installiert waren. 

Im August 1956 wurden hierzu die geprüften Standard Richtlinien und somit ein einheitlicher Standard erstellt." [2]


___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Link Seiten

Thema  - Forsvarets virksomheter på Kletkoven
Autor  
- Magbe
Quelle  
- wiki.skjerstad
URL      
- Wikipedia [3]

"Forsvarets virksomheter på Kletkoven

I 1955 besluttet Nato å bygge en radarkjede, de såkalte Early Warning radarer, gjennom hele Europa: fra Nord-Norge til Øst-Tyrkia; en av stasjonene var planlagt å ligge i Salten.
Helligvær var først utpekt som sted for stasjonen, men kandidat nr. 2, Kletkov, ble valgt til sist, da denne ansås for å være billigere å drifte.
Allerede den 26 november 1956 startet anleggsarbeidet på den 9 km. lange veien opp fra Støvset. Herfra startet også framføring av kraftlinje til toppen et halvt år senere, og i mars 1958 ble den første ladningen til fjellanlegget avfyrt.
Stasjonen sto ferdig i 1962, driftet av Luftforsvaret, med 2 søkeradarer (montert rygg mot rygg) og 2 høydemålere samt en sender- og en mottakerstasjon for bakke/luft kommunikasjon. Bortsett fra antenneinstallasjonene var mye av anlegget inne i fjellet. Her var også et lite operasjonssenter som ble bemannet den første tiden før anlegget på Reitan var ferdig og ellers som såkalt nødops.
Stasjonen var i flere tiår en viktig brikke under den kalde krigen. Det var på denne radaren sovjetiske fly med kurs mot norsk territorialgrense ble oppdaget og det var via Kletkov norske jagerfly ble ledsaget ut for å avskjære dem.
Utstyret den gang var bestykket med radiorør, noe som var ressurskrevende når det gjaldt vedlikehold. Store dimensjoner på antenner nødvendiggjorde også en god del vedlikehold på hydraulikksiden. Så skulle kraftforsyningen fungere til enhver tid, noe som krevde sitt personell på maskin- og elektrosiden. I 1983 hadde stasjonen 34 personer ansatt.
Veien fra Støvset opp til 825 meters høyde på snaufjellet satte enorme krav til transport, brøyting og veivedlikehold. For det formålet ble det anlagt en komplett verksted/transportavdeling oppe ved tregrensen. Nede på Skjerstad ble det etablert et boligfelt med etter hvert 14 boenheter og forlegning/messebygning.
Omtrent samtidig med planleggingen av radarstasjonen, ble det planlagt en kommunikasjonskjede gjennom Europa etter samme mønster som radarkjeden. Denne kjeden fikk etter hvert navnet Ace High og Forsvarets Fellessamband fikk ansvaret for å drifte de norske stasjonene. Denne formen for samband går under navnet troposfærisk scatter og går ut på at en smal høyenergistråle blir sendt ut i troposfæren. Dette laget reflekterer i liten grad radiobølger, men nok til at samband kan etableres over relativt store avstander. Kletkov, som lå gunstig til i nærheten av Reitan og flystasjonen i Bodø ble valgt som punkt for etablering.
Det ble satt opp enorme antennespeil som pekte mot Senja i nord og Mosjøen i sør. Senja var endepunkt i nord, den andre enden var i Tyrkia. Kommunikasjonen var telefon- og fjernskrivertrafikk mellom sør og nord i Nato. Stasjonen var operativ i 1958.
Denne stasjonen, til tross for kort avstand til Luftforsvarets installasjoner både på Kletkov og nede på Skjerstad, hadde ingenting felles med radarstasjonen. Det var separate bygninger, eget personell, egen ledelse, egen transport og eget bolig- og messeanlegg på Skjerstad.
Disse militære installasjonene hadde i den perioden de var operative store innvirkninger på den kommunen de var plassert i. Skattemessig utgjorde de et solid bidrag til kommunekassen, men personellmessig hadde de enda større betydning.
Radarstasjonen hadde stort behov for radar- og radioteknikere. Disse kom stort sett som unge, nyutdannede sersjanter på plikttjeneste til Skjerstad. Ikke en ubetydelig mengde av disse fant seg jenter i nærområdet, ble gift og etablerte på denne måten en varig tilknytning til kommunen.
Stort sett all rekruttering til annet personell som håndtverkere, hydraulikkfolk, maskinister, sjåfører, rengjøringspersonell, bilverkstedfolk, kokker etc. ble rekruttert lokalt; fra Støvset og ellers fra kommunen. Også på ”Linken” var de fleste ansatte fra nærområdet.
Befalsmessa på Skjerstad var også et populært samlingspunkt for ungdom av begge kjønn. Utallige bygdefester ble avsluttet med nachspiel på messa. I det hele tatt var det en god integrering mellom Forsvarets folk og lokalbefolkningen.
Støvsetfolk var med under anleggsperioden, innkvarterte anleggsarbeidere, innkvarterte Marconi-teknikere både under installasjonen og oppgraderingen i 1971/72. Folk fra Støvset var videre ansatt som sjøfører, brøytesjåfører, håndtverkere og deltok under ”sesongarbeid” som kunne være å berge veien under snøsmeltinga.
Transporten opp til toppen var et kapittel for seg. Stasjonene var bemannet hele døgnet, og det var ikke ofte værforholdene var så ekstreme at ikke vaktbytte kunne skje eller at ikke dagpersonellet kom seg på jobb. Brøytesjåføren måtte ofte opp midt på natta for med snøfresen å ta opp igjen veien som hadde føket igjen. Brøytekantene kunne være flere meter høye og snøen tettpakket, men som oftest var fresen oppe før bilene skulle være oppe på toppen om morgenen. Verst var det først på vinteren. Senere, når snøen hadde fylt igjen alle ujevnheter i terrenget, kunne vinterløypa anvendes. Denne ble forsert med beltekjøretøyer, type Snow Trac (svensk) og senere Forsvarets Bandvogn et annet beltekjøretøy (Fellessambandet). Men selv da ble veien tatt opp igjen når været hadde roet seg slik at tyngre materiell igjen kunne fraktes opp.
Været kunne som sagt være ekstremt. Brøytestikkene sto med få meters avstand, men det hendte sikten var så dårlig at en klarte å kjøre ut mellom to stikker i den tro at en var på rett vei. Det hendte noen ganger at kjøretøy kunne velte underveis, men det kom aldri til noen farlig situasjon så lenge driften av stasjonene sto på.
Radarstasjonen ble slått av i 1993 etter at en ny radar var etablert i Lofoten. Scatter-stasjonen ble utfaset i 1988 og avløst av mer konvensjonelle linksystemer. Hele linkstasjonen ble fjernet i 1999 og alle spor av den er fullstendig borte."
[3]

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beschreibungen

"ACE-High Station Bodo" - die Daten


 • Adresse : Post Box 53, Skjerstad, Norway - Telefon : Bodo 20007

 • 1958, "Die ACE-High Station Bodö, eine Station der HOT LINE, wurde in den Jahren 1956 - 1958 als Pilot Projekt der ACE-High Line geplant und erbaut und wurde im März 1958 fertig gestellt, ging nach einer Testphase im August 1958 in die operative Betriebsphase." [1]


 • Die Bezeichnung der ACE-High Station lautete nach der offizielen Inbetriebnahme der Station - "Bodö" und die NATO Code hierzu war "ND".


 • ND - Bodö (N) Norvege (D) NATO Codierung -Station


 • 1971 wurden die ACE-High Stationen im "ACE High Network Europe" neu codiert, die Bezeichnung der ACE-High Station lautete danach "Bodo" und die NATO Code hierzu "NKLZ". 


 • NKLZ - Bodo (N) Norvege (KL) Klettkoven, Geländebezeichnung (Z) ACE-High System


 • 1988, "Die Betriebsphase endete mit Schliessung der ACE High Station am 20.Dezember 1988." [1]

"ACE-High Station Bodo" - die Geschichte  (1)


 • "Der HOT LINE Abschnitt in Norwegen, von Oslo nach Norden bis Bodo wurde bereits im März 1958 fertiggestellt. Nach Abschaltung der nördlichen Linien am 20.Dezember 1988 blieb diese Station Kristiansand weiterhin in Betrieb und stellte die Verbindung nach Dänemark sicher. Die Betriebsphase endete mit Schliessung der ACE High Station am 1.März 1991. Die weitere Verbindung nach Dänemark wird nun durch ein auf dem Meeresboden nach Skagerrak verlegten Glasfaserkabel ersetzt. Ein Joint-Venture-Projekt zwischen „SHAPE“ und der dänischen Telekommunikation Gesellschaft. Weitere Verbindung nach Deutschland erfolgten durch geleaste digitale Verbindungen von Jütland - Dänemark ausgehend, zu dem militärisches Netzwerk in Deutschland. Am 30.Oktober 1992 wurden alle restlichen ACE-High Stationen im AFNORTH Bereich abgeschaltet."[1]


 • "Im Jahr 1955 wurde von der NATO beschlossen, eine unabhängige  Kommunikationsverbindung durch Europa, von dem nördlichen Norwegen bis in den Osten der Türkei zu errichten. In Norwegen war zunächst der Standort der ACE-High Station Bodö auf der Nordland Insel „Helligvaer“ ausgewählt worden, dann wurde aus betriebswirtschaftlichen- und weiteren Kostengründen der Ort auf dem „Klettkovenvfellet“ gewählt. Diese Position liegt ganz in der Nähe zum CAOC 3 „Reitan“ und der Luftwaffenbasis von Bodö. Bereits im November 1956 wurde mit den Straßen Führungsarbeiten der 9 Kilometer langen Zugangsstraße von der Ortschaft „Stoevset“ zu der militärischen Liegenschaft aus angefangen zu arbeiten. Von hier aus wurde auch die Stromleitung auf den 825 m üNN gelegenen „Klettkovfjellet“ geführt und im März 1958 in Betrieb genommen. Die Straßenführung stellte später enorme Anforderungen an den Transport, Schneeräumung und der Instandhaltung. Zu diesem Zweck wurde unterhalb der Baumgrenze eine komplette Werkstadt- mit Betriebsgebäuden für die Wartung- und Instandhaltung errichtet. Für das Personal wurden unten in „Skjerstad“  weitere 14 Wohneinheiten und eine Kaserne erstellt. In „Stovsetfolk“ war während der Bauzeit der ACE High Station das Basislager für die Bauarbeiter und dem Marconi Fachpersonal, verantwortlich für die Zusammenstellung der technischen Stationskomponenten und den Upgrade Arbeiten im Jahr 1971 / 1972. Während der Winterzeit waren hier auch die „Saison“ Arbeiter für die Räumung der Strasse untergebracht. Die ACE-High Station Bodö wurde 1958 in Betrieb genommen und von der Air Force betrieben. Die komplizierten technischen und mechanischen Ausrüstungen erforderten eine große Anzahl von Bedienpersonal, im Jahr 1983 waren auf der Station 34 Personen beschäftigt. Die meisten Mitarbeiter der Station kamen aus dem näheren Umfeld von „Skjerstad“, wie Handwerker, Mechaniker, Ingenieure, Fahrer, Reinigungskräfte und das Küchenpersonal. Der operative Betrieb der ACE High Station wurde 1988 eingestellt und nach Abschalten der benachbarten Radarstationen im Jahr 1993, wurde die Liegenschaft im Jahre 1999 komplett demontiert und das Gelände rekultiviert. [3]


 • No Break Building
 • Station Power Plant Categories. Power Plant arrangements at ACE High Stations fall into ix general categories with are variante on combinations of main supplied from sources the station, and prime movers within the station. There are designated as follows:
 • "Category 1" Primary power obtai ned from local commercial supply, with standby power derived from two high-speed automatic-starting diesel-driven alternators.
 • "Category 2" Primary power obtained from two low-speed-non-automatic-starting diesel-driven alternators, with a further two diesel-driven alternators of the same type used in a scheduled substitition and maintenance plan.
 • "Category 3" Primary and standby power obtained from associated militaty installations.
"ACE-High-Station Bodo" - und das NADGE System


 • 2008, Das Kombinierte Luftbetriebszentrum (CAOC 3) der Royal Norwegian Air Force in Reitan, wurde 2008 deaktiviert und seine Zuständigkeiten wurden auf das Kombinierte Luftbetriebszentrum Finderup (CAOC 1) in Dänemark übertragen.

 • 2013, Nach der Deaktivierung von dem CAOC 1 im Jahr 2013 wurde die Verantwortung für die Luftverteidigung Norwegens auf CAOC 2 Uedem in Deutschland übertragen, und das "CRC - Kontroll- und Berichterstattungszentrum der Royal Norwegian Air Force in Sørreisa" berichtet ihm.

 • Site Code     : unbekannt
 • Status          : unbekannt
 • Status heute : unbekannt

 • 2009, Das Gelände der Liegenschaft, mit den drei Radom (Antennenkuppeln) , ist unter Google Earth erkennbar.

 • 2019, Das Gelände der Liegenschaft, ist unter Google Earth erkennbar.

"ACE-High Station Bodo" - heute (2)


 • 1988, Nach Abschaltung der ACE-High Station Bodo wurde die militärische Liegenschaft auf dem Berg Klettkoven 


 • 1999, demontiert und das Gelände rekultiviert.

 • 2019, Das Gelände der Liegenschaft, ist unter Google Earth erkennbar.



________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Bild - Quellenangaben
(1) Google Earth/Google Street

(2) Quellenschutz, ID 372_01, Bild von 2009

(3) Wikipedia, Coat of arms of Allied Forces Northern Europe

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Text - Quellenangaben
[1] AFNORTH Magazine 02/1992 by Kaere N.Hansen
[2] Übersetzung der Text - Position 

[3] Wikipedia, Forsvarets virksomheter på Kletkoven
[3] wiki.skjerstad,Forsvarets virksomheter på Kletkoven

 
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü